Search results for "bɨna ga"

bɨna ga /bɨ̀ná gâ/ [bɪ̀ná gâ] lct. nous pl. incl.
Comments (0)

 

bɨna ga e boo nɔɔ /bɨ̀ná gá è bòò nɔ́ɔ́/ [bɪ̀ná gá è bò: nɔ́:] lct. 1eux et nous (incl.) 2lui/elle et nous (incl.)
Comments (0)

 

bɨna ga ome /bɨ̀ná gá òmé/ [bɪ̀ná gá òmé] lct. nous seuls
Comments (0)

 

eze bɨna ga é nkɔm /èzè bɨ́ná gá é nkɔ̀m/ [èzè bɪ́ná gá é ŋkɔ̀m] lct. assister; secourir; épauler; aider à la défense
Comments (0)