Search results for "baa ebebe"

baa ebebe /bàà ébébè/, /bɨ̀bàà bɨ́ ébébè/ [bà: ébébèbɪ̀bà: bɪ́ ébébè] lct. marqueur d'un péché; indice d'une faute
Comments (0)

 

eláa mʉr baa ebebe /èláà mʉ̂r bàà ébébè/ [èlâ: mʊ̂ɾ bà: ébébè] lct. juger qqn
Comments (0)