Search results for "bah ekoʼ"

bah ekoʼ /báh ékóʼ/ [báh ékóʔ] lct. la surface d'une grande pierre; grotte
Comments (0)

 

é bah ekoʼ tʉŋlʉ /é báh ékóʼ tʉ̂ŋlʉ̌/ [é báh ékóʔ tʊ̂ŋəlʊ̌] lct. dans une grotte
Comments (0)