Search results for "bel"

ankama /ánkàmà/ [áŋkàmà] n. 1a/2a bélier
Comments (0)

 

ankama tab /ánkàmà tàb/ [áŋkàmà tàb] lct. bélier
Comments (0)

 

bel /běl/ [běl] n. 7/8 machette; instrument tranchant
Comments (0)

 

bele /bélè/ [bélè] n. 7/6-10 gobelet en gourde
Comments (0)

 

ebel /èbêl/ [èbêl] n. 5/6 sein; mamelle
Comments (0)

 

ebele /èbèlé/ [èbèlé] n. 5 la boue suspendue dans l'eau
Comments (0)

 

ebele e l'ebele /èbèlé è l'èbèlé/ [èbèlê: lèbèlé] lct. plein de boue en suspension
Comments (0)

 

ebɨn mɨlʉ /èbɨ̂n mɨ́lʉ̂/ [èbɪ̂n mɪ́lʊ̂] lct. devenir rebels
Comments (0)

 

efuʼla e l'ebel /èfûʼlà è l'èbêl/ [èfûʔəlà è lèbêl] lct. être le dernier-né
Comments (0)

 

jaa /jàá/ [ɟǎ:] n. 7/8 beau; belle
Comments (0)

 

mbèl /mbèl/ [mbèl] n. 1/2 planteur
Comments (0)

 

mbèl mompœʼ /mbèl mòmpœ̀ʼ/ [mbèl mòmpœ̀ʔ] lct. cultivateur
Comments (0)

 

mɨɔ mo mʉma /mɨ́ɔ̌ mò mʉ́má/ [mɪ́ɔ̌ mò mʊ́má] lct. belle-sœur
Comments (0)

 

mpɔmlʉ /mpɔ́mlʉ́/ [mpɔ́məlʊ́] n. 1/2 beau-père; belle-mère
Comments (0)

 

njyɛl /njyɛ̀l/ [nɟjɛ̀l] n. 3/4 belle-fille; bru
Comments (0)

 

nkpasyɛʼ /nkpǎsyɛ̀ʼ/ [ŋmkpǎsjɛ̀ʔ] n. 3/4 belette
Comments (0)

 

nyɛɛ /nyɛ̀ɛ́/ [ɲɛ̌:] n. 1/2 belle-sœur d'un égo féminine
Comments (0)

 

nyɔŋ mpɔmlʉ /nyɔŋ mpɔmlʉ/ [ɲɔ̌ŋ mpɔ́məlʊ́] lct. belle-mère (d'une fille)
Comments (0)

 

pyɛldweh /pyɛ̀ldwèh/ [pjɛ̀ldɥèh] id. ouvertement; en publique; à la belle étoile
Comments (0)

 

tǐ mʉma /tǐ mʉ̀má/ [tǐ mʊ̀má] lct. belle-mère (d'un ego masculin)
Comments (0)

 

tǐam /tìâm/ [tìâm] n. 1 mon beau-père (d'un ego masculin); ma belle-mère (d'un ego masculin)
Comments (0)

 

tǐo /tìô/ [tìô] n. 1 ton beau-père (d'un ego masculin); ta belle-mère (d'un ego masculin)
Comments (0)

 

vuʼ-ebel /vûʼ-èbêl/ [vûʔèbêl] n. 7/8 dernier-né
Comments (0)

 

é mbɨa lé ebee /é mbɨ̀à lé èbèè/ [é mbɪ̀à lê:bè:] lct. beau à voir; belle à voir
Comments (0)