Search results for "bih boo nɔɔ"

bih boo nɔɔ /bíh bòò nɔ́ɔ́/ [bíh bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à moi (c.8); à nous (excl.) (c.8); nos (excl.) (c.8) 2à eux et à nous (excl.) (c.8); à nous (excl.) (c.8); nos (excl.) (c.8) 3à lui/elle et à moi (c.8); à nous (excl.) (c.8); nos (excl.) (c.8) 4à lui/elle et à nous (excl.) (c.8); à nous (excl.) (c.8); nos (excl.) (c.8)
Comments (0)