Search results for "bih"

bih /bíh/ [bíh] pro.p. à nous (excl) (c.8); nos (c.8)
Comments (0)

 

bih boo nɔɔ /bíh bòò nɔ́ɔ́/ [bíh bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à moi (c.8); à nous (excl.) (c.8); nos (excl.) (c.8) 2à eux et à nous (excl.) (c.8); à nous (excl.) (c.8); nos (excl.) (c.8) 3à lui/elle et à moi (c.8); à nous (excl.) (c.8); nos (excl.) (c.8) 4à lui/elle et à nous (excl.) (c.8); à nous (excl.) (c.8); nos (excl.) (c.8)
Comments (0)

 

bih-bih /bîh-bîh/ [bîhbîh] id. douleurs aigues
Comments (0)

 

biha /bíhǎ/ [bíhǎ] dém. ces autres (c.8)
Comments (0)

 

bihbe /bíhbé/ [bíhəbé] n. 1 patience
Comments (0)

 

ebe e leme bihbe /èbè è lémè bíhbé/ [èbè: lémè bíhəbé] lct. être lent à la colère; être patient
Comments (0)

 

mbihe /mbíhé/ [mbíhé] n. 3/4 instrument pour flageller
Comments (0)