Search results for "bwa"

abwaʼbwaʼ /ábwàʼbwàʼ/ [ábʋàʔbʋàʔ] n. 1a/2a le grand
Comments (0)

 

bwa /bwá/ [bʋá] n. 2 petits; petites
Comments (0)

 

bwa bɨbuho /bwá bɨ́búhó/ [bʋá bɪ́búhó] lct. choses minimes
Comments (0)

 

bwa molu /bwá mólû/ [bʋá mólû] lct. quelques jours
Comments (0)

 

bwa o bʉba /bwá ó bʉ̀bá/ [bwɔ́: bʊ̀bá] lct. filles
Comments (0)

 

bwa o bʉrʉm /bwá ó bʉ̀rʉ̂m/ [bwɔ́: bʊ̀ɾʊ̂m] lct. garçons
Comments (0)

 

bwah /bɨ̀bwǎh/ [bɪ̀bʋǎh] n. 7/8 terre
Comments (0)

 

bwam /bwàm/ [bʋàm] n. 7/8 mâle adulte
Comments (0)

 

bwan /bwǎn/ [bʋǎn] n. 7/10 fruit du moabi
Comments (0)

 

bwan /bwân/ [bʋân] n. 2 enfants
Comments (0)

 

bwaʼbwaʼ /bwàʼbwàʼ/ [bʋàʔbʋàʔ] n. 7/8 grand
Comments (0)

 

bwaʼbwaʼ /bwàʼbwàʼ/ [bʋàʔbʋàʔ] adv. gros
Comments (0)

 

ebwaale /èbwáàlè/ [èbʋâ:lè] inf. guetter; traquer
Comments (0)

 

ebwal /èbwàl/ [èbʋàl] inf. danser
Comments (0)

 

ebwal ebʉʼ /èbwàl ébʉ̂ʼ/ [èbʋàl ébʊ̂ʔ] lct. fêter; célébrer une fête
Comments (0)

 

ebwam e /èbwâm è/ [èbʋâm è] lct. acheter de qqn
Comments (0)

 

ebwam /èbwâm/ [èbʋâm] inf. acheter
Comments (0)

 

ebwam /èbwâm/ [èbʋâm] inf. aller en mariage
Comments (0)

 

ebwar /èbwâr/ [èbʋâɾ] inf. porter (habit)
Comments (0)

 

ebwaʼ /èbwàʼ/ [èbʋàʔ] 1inf. devenir grand; grandir 2Inf.état être grand
Comments (0)

 

ebwaʼ e /èbwàʼ è/ [èbʋàʔ è] lct. faire fortune de
Comments (0)

 

mbwab /mbwáb/ [mbʋáb] n. 3/4 ce qui est au point de mûrir
Comments (0)

 

mbwamle /mbwàmlè/ [mbʋàməlè] n. 3/4 paralytique
Comments (0)

 

mbwara /mbwárá/ [mbʋáɾá] n. 3/4 manière de porter
Comments (0)

 

obwam /òbwàm/ [òbʋàm] n. 11 maturité
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >