Search results for "cwɨɨ"

cwɨɨ /cwɨ́ɨ́/ [cʏ́:] n. 3/4 marmite en argile
Comments (0)

 

ecwɨɨ é /ècwɨ̀ɨ̀ é/ [ècʏ̀: é] lct. à travers
Comments (0)

 

ecwɨɨ /ècwɨ̀ɨ̀/ [ècʏ̀:] inf. passer
Comments (0)

 

ecwɨɨ /ècwɨ̀ɨ̀/ [ècʏ̀:] inf. raser la tête
Comments (0)