Search results for "ebe e ncwɨncwɨa e njwɨʼa-nkoo"

ebe e ncwɨncwɨa e njwɨʼa-nkoo /èbè è ncwɨ́ncwɨ́à è njwɨ́ʼá-nkóó/ [èbè: ncʏ́ncʏ́à è nɟʏ́ʔáŋkó:] lct. clément et compatissant
Comments (0)