Search results for "ebula é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl"

ebula é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl /èbúlà é gœ́ʼrá-gœ́ʼrá è mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l/ [èbúlà é gœ́ʔəɾá-gœ́ʔəɾá è mòcjɛ̀ʼ mò ɲʊ̂l] lct. rentrer attristé
Comments (0)