Search results for "fih"

guu mbi fih /gúú mbì fîh/ [gú: mbì fîh] lct. autrement
Comments (0)

 

efih /èfîh/ [èfîh] adj. différent (c.5); autre (c.5)
Comments (0)

 

ofih /òfîh/ [òfîh] adj. 1différents (c.2,2a); autres (c.2,2a) 2différent (c.11); autre (c.11)
Comments (0)

 

mofih /mòfîh/ [mòfîh] adj. différents (c.6,6a); autres (c.6,6a)
Comments (0)

 

bɨfih /bɨ̀fîh/ [bɪ̀fîh] adj. différents; autres (c.8)
Comments (0)

 

mʉr fih mʉr kɛ̀l /mʉ̀r fîh mʉ̀r kɛ̀l/ [mʊ̀ɾ fîh mʊ̀ɾ kɛ̀l] lct. une personne ou une autre
Comments (0)

 

mɨfih /mɨ̀fîh/ [mɪ̀fîh] adj. différents (c.4); autres (c.4)
Comments (0)

 

fih /fîh/ [fîh] adj. 1différent (c.1,1a,3,7); autre (c.1,1a,3,7) 2différents (c.10); autres (c.10)
Comments (0)

 

abe e mbi fih /àbè è mbì fîh/ [àbè: mbì fîh] lct. ne pas avoir d'autres possibilités
Comments (0)