Search results for "gbà"

ngbaa /ngbáá/ [ŋmgbá:] n. quand (au point culminant)
Comments (0)

 

egbana /ègbánà/ [ègbánà] inf. choisir pour soi-même
Comments (0)

 

egbah /ègbàh/ [ègbàh] n. 5/6 pied d'un oiseau
Comments (0)

 

egbala /ègbàlà/ [ègbàlà] inf. se reposer
Comments (0)

 

egbala /ègbàlá/ [ègbàlá] n. 5/6 repos
Comments (0)

 

egbamle /ègbámlè/ [ègbáməlè] inf. porter sous l'aisselle
Comments (0)

 

egban /ègbân/ [ègbân] inf. choisir
Comments (0)

 

mogbabla /mògbàblà/ [mògbàbəlà] n. 6a état de la puberté
Comments (0)

 

egba /ègbâ/ [ègbâ] inf. mettre
Comments (0)

 

okum /òkúm/ [òkúm] n. 11/6 richesse
Comments (0)

 

ogbaa /ògbàà/ [ògbà:] n. 11 richesse
Comments (0)

 

nkwɨm /nkwɨ̌m/ [ŋkʏ̌m] n. 7/8 cuivre
Comments (0)

 

ngbampwɨɨ /ngbàmpwɨ̀ɨ̀/ [ŋmgbàmpʏ̀:] n. 3/4 lion
Comments (0)

 

bɨgbaa /bɨ̀gbáá/ [bɪ̀gbá:] n. 8 cuivre
Comments (0)

 

bɨgbaa molele /bɨ̀gbáá mólèlè/ [bɪ̀gbá: mólèlè] lct. bronze
Comments (0)

 

gbà /gbà/ [gbà] n. 7/8 chasse
Comments (0)

 

gbaʼ /gbàʼ/ [gbàʔ] n. 1/2 chimpanzé (Pan satyrus)
Comments (0)

 

gbal /gbál/ [gbál] n. 7/8 foyer polygamique
Comments (0)

 

gbam /gbám/ [gbám] n. 7/10 batôn pointu pour labourer la terre
Comments (0)

 

ngbasa /ngbásá/ [ŋmgbásá] n. 3/4 chasse après les chiens
Comments (0)

 

ngbaŋ /ngbàŋ/ [ŋmgbàŋ] n. 3/4 corbeau (Corvus albus)
Comments (0)

 

ngbaalaŋa /ngbààlàŋâ/ [ŋmgbà:làŋâ] n. 3/4 voyageur
Comments (0)

 

ngbàa /ngbàà/ [ŋmgbà:] conn. depuis
Comments (0)

 

ngbaa le eka be nɛʼɛ /ngbáà lè èkǎ bè nɛ́ʼɛ̀/ [ŋmgbâ: lè:kǎ bè nɛ́ʔɛ̀] lct. [au point culminant du narratif]; déjà étant vers
Comments (0)

 

ngbàa mê lɛɛ /ngbàà mê lɛ́ɛ́/ [ŋmgbà: mê lɛ́:] lct. à mes ordres
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >