Search results for "gbal"

egbala /ègbàlà/ [ègbàlà] inf. se reposer
Comments (0)

 

egbala /ègbàlá/ [ègbàlá] n. 5/6 repos
Comments (0)

 

gbal /gbál/ [gbál] n. 7/8 foyer polygamique
Comments (0)

 

molu mo gbal /mòlú mó gbál/ [mòlú mó gbál] lct. droits conjugal
Comments (0)