Search results for "gol"

mʉr lé eze é mɨngol ɨ /mʉ̀r lé èzè é mɨ̀ngòl ɨ́/ [mʊ̀ɾ lê:zě: mɪ̀ŋgòl ɪ́] lct. moissoneur
Comments (0)

 

mɨngol /mɨ̀ngòl/, [mɪ̀ŋgòl] n. 4 voyage au champ pour remporter la nourriture
Comments (0)

 

zyɛl /zyɛ̌l/ [zjɛ̌l] n. 1/2 pangolin (Manis tetradactyla)
Comments (0)

 

dwime /dwímè/ [dýmè] n. 7/8 grand pangolin (Manis giganta)
Comments (0)

 

gol /gôl/ [gôl] n. 7/8 or
Comments (0)

 

edwo /èdwò/ [èdʋò] inf. rigoler; rire
Comments (0)

 

mya mɨngol /myà mɨ́ngòl/ [mjà mɪ́ŋgòl] lct. période des recoltes
Comments (0)

 

eze é mɨngol /èzè é mɨ́ngòl/ [èzè é mɪ̀ŋgòl] lct. moissonner
Comments (0)

 

egolo /ègólò/ [ègólò] inf. emballer
Comments (0)

 

egolo /ègólò/ [ègólò] n. 5 volubilité; excès de paroles
Comments (0)

 

egolo /ègólò/ [ègólò] inf. être bavarde
Comments (0)

 

agologolo /ágólògólò/ [ágólògólò] n. 1a/2a personne très volubile
Comments (0)