Search results for "gwɨe"

bɨgwɨe /gwɨ́é/ [gʏ́é] n. 8 mur; en maturité
Comments (0)

 

bɨka bɨ gwɨe /bɨ̀ká bɨ́ gwɨ́é/ [bɪ̀ká bɪ́ gʏ́é] lct. légumes
Comments (0)

 

egwɨe /ègwɨ́è/ [ègʏ́è] inf. devenir mur; progresser dans le sens de la maturité
Comments (0)

 

gwɨe /gwɨ́é/ [gʏ́é] n. légumineux
Comments (0)

 

mogwɨe /mògwɨ́è/ [mògʏ́è] n. 6a croissance
Comments (0)