Search results for "jɨ"

onjɨh /ònjɨ̂h/ [ònɟɪ̂h] n. 11 force
Comments (0)

 

ejɨn /èjɨ̂n/ [èɟɪ̂n] inf. être transposé à 90 degrés
Comments (0)

 

ejɨm /èjɨ̀m/ [èɟɪ̀m] inf. réveiller
Comments (0)

 

sa ndɨ é bul jɨŋɔ ɛ /sá ndɨ́ é bǔl jɨ̀ŋɔ̀ ɛ̌/ [sá ndɪ́ é bǔl ɟɪ̀ŋɔ̀ ɛ̌] lct. ce qui est important
Comments (0)

 

ojɨl /òjɨ̀l/ [òɟɪ̀l] n. 1/2 pleureurs
Comments (0)

 

njɨa /njɨ̀á/ [nɟɪ̀á] n. 3/4 bambou de rapphia
Comments (0)

 

njɨblɨ /njɨ́blɨ́/ [nɟɪ́bəlɪ́] n. 3/4 appel; nom; appelation
Comments (0)

 

njɨblɨ /njɨ́blɨ́/ [nɟɪ́bəlɪ́] n. 3/4 appel
Comments (0)

 

njɨh /njɨ̂h/ [nɟɪ̂h] n. 3/4 personne saine et forte; personne vigoureuse
Comments (0)

 

njɨh mʉr /njɨ́h mʉ̂r/ [nɟɪ́h mʊ̂ɾ] lct. personne forte
Comments (0)

 

njɨm /njɨ̂m/ [nɟɪ̂m] n. 1/2 chanteur
Comments (0)

 

njɨm /njɨ̀m/ [nɟɪ̀m] n. 1/2 dormeur
Comments (0)

 

njɨ /njɨ̀/ [nɟɪ̀] n. 3/4 1seulement 2limite
Comments (0)

 

njɨ twii /njɨ̀ twíí/ [nɟɪ̀ tý:] lct. au point extrême
Comments (0)

 

/jɨ̌/ [ɟɪ̌] adv. si je pouvais au moins
Comments (0)

 

jɨh /jɨ́h/ [ɟɪ́h] n. 7 temps
Comments (0)

 

jɨh omɛn /jɨ́h ómɛ́n/ [ɟɪ́h ómɛ́n] lct. après demain
Comments (0)

 

jɨh tɨʼ /jɨ́h tɨ̂ʼ/ [ɟɪ́h tɪ̂ʔ] lct. dés que
Comments (0)

 

jɨm /jɨ̂m/ [ɟɪ̂m] n. 7/8 langue
Comments (0)

 

jɨm /jɨ̂m/ [ɟɪ̂m] n. 7/8 chant
Comments (0)

 

ejɨma /èjɨ̀mà/ [èɟɪ̀mà] inf. se réveiller
Comments (0)

 

ejɨbla /èjɨ́blà/ [èɟɪ́bəlà] inf. 1se noyer; avoir de l'eau dans la gorge 2tomber dans un trou
Comments (0)

 

molwaʼbe /mòlwàʼbè/ [mòlʋàʔbè] n. 6a impureté; abomination; dégout
Comments (0)

 

mɨnjɨh e mɨnjɨh /mɨ̀njɨ̂h è mɨ̀njɨ̂h/ [mɪ̀nɟɪ̂h è mɪ̀nɟɪ̂h] lct. tous forts; tous sains
Comments (0)

 

lene si e njɨ bʉr /léné sí è njɨ̀ bʉ̂r/ [léné sí è nɟɪ̀ bʊ̂ɾ] lct. la fin de la terre habitée; l'extrémité de la terre
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >