Search results for "jɨh"

onjɨh /ònjɨ̂h/ [ònɟɪ̂h] n. 11 force
Comments (0)

 

njɨh /njɨ̂h/ [nɟɪ̂h] n. 3/4 personne saine et forte; personne vigoureuse
Comments (0)

 

njɨh mʉr /njɨ́h mʉ̂r/ [nɟɪ́h mʊ̂ɾ] lct. personne forte
Comments (0)

 

jɨh /jɨ́h/ [ɟɪ́h] n. 7 temps
Comments (0)

 

jɨh omɛn /jɨ́h ómɛ́n/ [ɟɪ́h ómɛ́n] lct. après demain
Comments (0)

 

jɨh tɨʼ /jɨ́h tɨ̂ʼ/ [ɟɪ́h tɪ̂ʔ] lct. dés que
Comments (0)

 

mɨnjɨh e mɨnjɨh /mɨ̀njɨ̂h è mɨ̀njɨ̂h/ [mɪ̀nɟɪ̂h è mɪ̀nɟɪ̂h] lct. tous forts; tous sains
Comments (0)

 

ejɨha /èjɨ̀hà/ [èɟɪ̀hà] inf. oublier
Comments (0)