Search results for "ja"

é cye e cye gwar yaa /é cyé è cyé gwár yàá/ [é cjê: cjé gʋáɾ jǎ:] lct. à ce même instant
Comments (0)

 

é jɔʼ gwar yaa /é jɔ̀ʼ gwár yàá/ [é ɟɔ̀ʔ gʋáɾ jǎ:] lct. à ce même temps
Comments (0)

 

lyanbe /lyànbé/ [ljànbé] id. debout en vue de tous
Comments (0)

 

monjaŋ /mònjáŋ/ [mònɟáŋ] n. 6/2 balafon
Comments (0)

 

nja /njà/ [nɟà] n. 3/4 intestin
Comments (0)

 

njah /jàh/ [ɟàh] n. 3/4 adulte
Comments (0)

 

njaʼa /njáʼ/ [nɟáʔ] n. 3/4 couché
Comments (0)

 

njaʼa si /njàʼà sí/ [nɟàʔà sí] lct. couché
Comments (0)

 

njaŋla /njàŋlà/ [nɟàŋəlà] n. 3/4 ce qui rampe
Comments (0)

 

jwɨʼ gwar e gwar yaa /jwɨ̀ʼ gwár è gwár yàá/ [ɟʏ̀ʔ gʋár e gʋár jǎ:] lct. de la même façon
Comments (0)

 

yaŋa /yáŋá/ [jáŋá] n. 7/8 cheval
Comments (0)

 

yaŋyaŋ /yáŋyàŋ/ [jáŋjàŋ] n. 7/8 poêle à frire
Comments (0)

 

jaʼra n. implacable
Comments (0)

 

jan /jân/ [ɟân] n. 7/10 colobe guereza (Colobus polykomos)
Comments (0)

 

ambɨa ja /àmbɨ̀ǎ já/ [àmbɪ̀ǎ ɟá] lct. 1ne pas être en bonne état de santé; mauvaise santé 2ne pas être dans un bon état de santé; être malade
Comments (0)

 

ejyɛm /èjyɛ̌m/ [èɟjɛ̌m] n. 5/6 antilope noir à dos jaune
Comments (0)

 

molyah /mòlyâh/ [mòljâh] n. 6a saut
Comments (0)

 

ejaa /èjàá/ [èɟǎ:] inf.adv. 1de peur que 2simplement; seulement
Comments (0)

 

ejaa mobo /èjàà móbô/ [èɟà: móbô] lct. voler discrètement
Comments (0)

 

ejaa mʉr bɛh /èjáà mʉ̂r bɛ̂h/ [èjâ: mʊ̂ɾ bɛ̂h] lct. gifler
Comments (0)

 

ejaala /èjáàlà/ [èɟâ:là] inf. agir comme un vantard
Comments (0)

 

ejabla /èjâblà/ [èɟâbəlà] inf. agir avec précipitation; agir avec empressement
Comments (0)

 

ejah /èjàh/ [èɟàh] inf. 1commencer à voler 2être prolifique 3prosperer
Comments (0)

 

yáa /yáà/ [jâ:] art.interr. quel? (c.7)
Comments (0)

 

tin nko dobo lé eja ɛ /tín nkǒ dóbó lé èjâ ɛ̌/ [tín ŋkǒ dóbó lê:jâ ɛ̌] lct. nord-ouest
Comments (0)