Search results for "jobo"

nyʉl jobo /nyʉ̂l jóbò/ [ɲʊ̂l ɟóbò] lct. bleu
Comments (0)

 

bah jobo /báh jóbò/ [báh ɟóbò] lct. nuage (comulous)
Comments (0)

 

nkɛl-jobo /nkɛ̂l-jóbò/ [ŋkɛ̂lɟóbò] n. 1/2 tonnerre
Comments (0)

 

jobo /jóbò/ [ɟóbò] n. 7/8 ciel; ce qu'on voit
Comments (0)

 

jobo e l'ejyoo le ebantɛn /jóbò è l'èjyòò lè èbántɛ́n/ [ɟóbò è lèɟjò: lè:bántɛ́n] lct. les cieux
Comments (0)

 

jobo kʉ /jóbò kʉ́/ [ɟóbò kʊ́] lct. ciel
Comments (0)