Search results for "láa"

eláa mʉr baa ebebe /èláà mʉ̂r bàà ébébè/ [èlâ: mʊ̂ɾ bà: ébébè] lct. juger qqn
Comments (0)

 

elaa nye é nkul /èlàà nyé é nkùl/ [èlà: nyé: ŋkùl] lct. être plus fort que
Comments (0)

 

zyɛmlaa /zyɛ̀mlàà/ [zjɛ̀mlà:] id. trainant par terre
Comments (0)

 

pie tɨ /píè tɨ̂/ [píè tɪ̂] lct. après cela
Comments (0)

 

laa /làá/ [lǎ:] def. ledit /ladite(c.5)
Comments (0)

 

láa /láà/ [lâ:] art.interr. quel? (c.5)
Comments (0)

 

laa-mpaʼa /làà-mpàʼá/ [là:mpàʔá] n. 3/4 voyageur
Comments (0)

 

láa-ntan /láà-ntán/ [lâ:ntán] n. 7/8 liste des ancêtres
Comments (0)

 

laa-nwan /làà-nwàn/ [là:nʋàn] n. 7/8 passant
Comments (0)

 

elaa naa /èlàǎ náǎ/ [èlǎ: nâ:] lct. plus que ça
Comments (0)

 

eláa /èláà/ [èlâ:] inf. compter; lire; dénombrer
Comments (0)

 

elaa mpʉ ngul mpaa /èlàǎ mpʉ̌ ngúl mpáá/ [èlà:̌ mpʊ̌ ŋgúl mpá:] lct. être éphemeraire
Comments (0)

 

elaa muu /èlàǎ múù/ [èlǎ: mû:] lct. accompagné par un dèces
Comments (0)

 

elaa e kam /èlàà è kâm/ [èlà: è kâm] lct. partir vite
Comments (0)

 

eláa bɨbaa bɨ embɨa /èláà bɨ́bàà bɨ́ émbɨ̀à/ [èlâ: bɪ́bà: bjé:mbɪ̀à] lct. dénombrer vos bienfaits
Comments (0)

 

elaa /èlàà/ [èlà:] inf. 1passer; dépasser 2à condition que 3dépasser
Comments (0)

 

alaa ó /àlàà ó/ [àlà: ó] lct. sinon; à condition que
Comments (0)

 

alaa ó njɨ /àlàà ó njɨ̀/ [àlà: ó nɟɪ̀] lct. à l'exception de
Comments (0)