Search results for "lɔb"

anya-mɨlɔb /ányâ-mɨ̀lɔ̌b/ [áɲâmɪ̀lɔ̌b] n. 1a/2a fauteur de troubles
Comments (0)

 

é lɔb /é lɔ̌b/ [é lɔ̌b] lct. concernant; à cause de
Comments (0)

 

é wáa lɔb /é wáǎ lɔ̌b/ [é ʋá:̌ lɔ̌b] lct. pour quel motif?
Comments (0)

 

ebe e lɔb /èbè è lɔ̌b/ [èbè: lɔ̌b] lct. être important; s'importer; avoir importance pour
Comments (0)

 

ebuʼo mʉr lɔb /èbúʼò mʉ̂r lɔ̌b/ [èbúʔò mʊ̂ɾ lɔ̌b] lct. accuser faussement
Comments (0)

 

edwe Zyɛm ekiba é lɔb /èdwě Zyɛ̌m èkíbà é lɔ̌b/ [èdɥě Zjɛ̌m èkíbà é lɔ̌b] lct. remercier Dieu pour
Comments (0)

 

egʉa lɔb /ègʉ́ǎ lɔ̌b/ [ègʊ́ǎ lɔ̌b] lct. être coupable
Comments (0)

 

esyɛhle lɔb /èsyɛ̂hlě lɔ̌b/ [èsjɛ̂hlě lɔ̌b] lct. s'abstenir de
Comments (0)

 

etiʼ /ètíʼ/ [ètíʔ] n. 5/6 jugement
Comments (0)

 

etiʼe lɔb /ètíʼě lɔ̌b/ [ètíʔě lɔ̌b] lct. juger
Comments (0)

 

etiʼe lɔb e nkar ngwar /ètíʼě lɔ̌b è nkàr ngwár/ [ètíʔě lɔ̌b è ŋkàɾ ŋgwáɾ] lct. être préjugé; juger malhonnetement
Comments (0)

 

lɔb /lɔ̌b/ [lɔ̌b] n. 3/4 parole; sujet; affaire; différend
Comments (0)

 

lɔblɔb /lɔ́blɔ̀b/ [lɔ́blɔ̀b] n. 7/8 langues inconnues
Comments (0)

 

mʉr a baagʉa lɔb ɨ /mʉ̀r á báàgʉ́ǎ lɔ̌b ɨ́/ [mʊ̀ɾ á bâ:gʊ́ǎ lɔ̀b ɪ́] lct. personne innocente
Comments (0)

 

ngwiha mɨlɔb mʉma /ngwíhà mɨ̀lɔ̌b mʉ̀má/ [ŋgýhà mɪ̀lɔ̌b mʊ̀má] lct. prophétesse
Comments (0)

 

tiʼ mɨlɔb /tîʼ mɨ̀lɔ̌b/ [tîʔ mɪ̀lɔ̌b] lct. assesseur
Comments (0)

 

tiʼa mɨlɔb /tíʼá mɨ́lɔ̌b/ [tíʔá mɪ́lɔ̌b] lct. jugement
Comments (0)

 

tiʼà mɨlɔb /tíʼà mɨ̀lɔ̌b/ [tíʔà mɪ̀lɔ̌b] lct. juge
Comments (0)