Search results for "laŋ"

talaŋ /tàlâŋ/ [tàlâŋ] n. 1/2 talent
Comments (0)

 

nkala-nkala /nkàlà-nkàlà/ [ŋkàlàŋkàlà] id. accumulés
Comments (0)

 

laŋ /làŋ/ [làŋ] n. 7 cruauté; sadisme
Comments (0)

 

láŋ-bʉr /lâŋ-bʉ̀r/ [lâŋbʊ̀ɾ] n. 1 recensement
Comments (0)

 

ngbaalaŋa /ngbààlàŋâ/ [ŋmgbà:làŋâ] n. 3/4 voyageur
Comments (0)

 

jeele e laŋ /jéélé è làŋ/ [ɟé:lé è làŋ] lct. désir de nuire
Comments (0)

 

elaŋle /èlàŋlè/ [èlàŋəlè] inf. attacher le bambou aux poteaux du mur
Comments (0)

 

elaŋle /èlàŋlè/ [èlàŋəlè] inf.adv. excessivement; trop
Comments (0)

 

elaŋle /èlàŋlè/ [èlàŋəlè] inf. être excessif
Comments (0)