Search results for "la₁"

ekubla /èkùblà/ [èkùbəlà] inf. 1bouger 2vivre
Comments (0)

 

mpula /mpúlà/ [mpúlà] n. 1 rentrer
Comments (0)

 

mala /màlá/ [màlá] n. 7/8 amie avec laquelle on propose entrer en mariage
Comments (0)

 

ngula /ngúlà/ [ŋgúlà] n. 1/2 aide
Comments (0)

 

efuʼla /èfúʼlá/ [èfúʔəlá] n. 5/6 dernier état; suite
Comments (0)

 

egbala /ègbàlà/ [ègbàlà] inf. se reposer
Comments (0)

 

ebula /èbúlà/ [èbúlà] inf. rentrer
Comments (0)

 

mboʼla /mbòʼlà/ [mbòʔəlà] n. 1/2 témoin
Comments (0)

 

tila /tìlà/ [tìlà] n. 1/2 écrivain
Comments (0)

 

motala /mòtálá/ [mòtálá] adj. froids (c.6,6a)
Comments (0)

 

la // [] n. 7/8 arc
Comments (0)

 

kɛla /kɛ̀lá/ [kɛ̀lá] n. 3/4 mis dessus
Comments (0)

 

etala /ètálá/ [ètálá] adj. froid (c.5)
Comments (0)

 

epala /èpálà/ [èpálà] inf. diriger
Comments (0)

 

ejwɨʼla /èjwɨ̀ʼlà/ [èɟʏ̀ʔəlà] inf. prier; implorer; supplier
Comments (0)

 

ejʉŋla /èjʉ̀ŋlà/ [èɟʊ̀ŋəlà] inf. multiplier; propager
Comments (0)

 

egʉʼla /ègʉ̀ʼlà/ [ègʊ̀ʔəlà] n. 5/6 ignorance
Comments (0)

 

ebala /èbálà/ [èbálà] inf. regarder à travers en baissant la tête
Comments (0)

 

cyela /cyélá/ [cjélá] n. 3/4 mis en place; établi
Comments (0)