Search results for "mɛh"

eŋmɛh /èŋmɛ̂h/ [èŋmɛ̂h] inf. frapper
Comments (0)

 

mɛh /mɛ̂h/ [mɛ̂h] adj. tous (c.6,6a)
Comments (0)

 

mɨmɛh /mɨ́mɛ̂h/ [mɪ́mɛ̂h] adj. tous (c.6,6a)
Comments (0)

 

njʉmdia /njʉ̌mdìà/ [nɟʊ̌mdìà] n. 3/4 éternellement
Comments (0)

 

ŋmɛha /ŋmɛ́hà/ [ŋmɛ́hà] n. 1/2 pugiliste
Comments (0)

 

ŋmɛha /ŋmɛ́há/ [ŋmɛ́há] n. 3/4 frappe
Comments (0)

 

ŋmɛhŋmɛh /ŋmɛ́hŋmɛ̂h/ [ŋmɛ́hŋmɛ̂h] n. 7/8 frappes faites au hasard
Comments (0)

 

tiʼ molu mo mpoʼ mɨmɛh /tìʼ mólú mó mpôʼ mɨ́mɛ̂h/ [tìʔ mólú mó mpôʔ mɪ́mɛ̂h] lct. vie éternelle
Comments (0)