Search results for "mɨfyɛba"

bɨmala e mɨfyɛba /bɨ̀màlá è mɨ̀fyɛ̀bà/ [bɪ̀màlá è mɪ̀fjɛ̀bà] lct. impureté
Comments (0)

 

esa mɨfyɛba /èsâ mɨ́fyɛ̀bà/ [èsâ mɪ́fjɛ̀bà] lct. faire l'adultère
Comments (0)

 

mɨfyɛba /mɨ̀fyɛ̀bà/ [mɪ̀fjɛ̀bà] n. 4 adultêre
Comments (0)

 

syɛl mɨfyɛba /syɛ̂l mɨ̀fyɛ̀bà/ [sjɛ̂l mɪ̀fjɛ̀bà] lct. adultère
Comments (0)