Search results for "mɨh boo nɔɔ"

mɨh boo nɔɔ /mɨ́h bòò nɔ́ɔ́/ [mɪ́h bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à moi (c.6,6a); á nous (excl) (c.6,6a); nos (excl) (c.6.6a) 2à lui/elle et à moi (c.6,6a); á nous (excl) (c.6,6a); nos (excl) (c.6.6a) 3à eux et à nous (excl.) (c.6,6a); á nous (excl) (c.6,6a); nos (excl) (c.6.6a) 4à lui/elle et à nous (excl.) (c.6,6a); á nous (excl) (c.6,6a); nos (excl) (c.6.6a)
Comments (0)