Search results for "mɨmɛh"

mɨmɛh /mɨ́mɛ̂h/ [mɪ́mɛ̂h] adj. tous (c.6,6a)
Comments (0)

 

njʉmdia /njʉ̌mdìà/ [nɟʊ̌mdìà] n. 3/4 éternellement
Comments (0)

 

tiʼ molu mo mpoʼ mɨmɛh /tìʼ mólú mó mpôʼ mɨ́mɛ̂h/ [tìʔ mólú mó mpôʔ mɪ́mɛ̂h] lct. vie éternelle
Comments (0)