Search results for "mɨmba"

ewʉm e mɨmba /èwʉ̂m è mɨ̀mbá/ [èʋʊ̂m è mɪ̀mbá] num.card douze (c.4)
Comments (0)

 

mɨmba /mɨ̀mbá/ [mɪ̀mbá] num.card deux (c.4)
Comments (0)

 

mɨnter mɨmba /mɨ̀ntèr mɨ̀mbá/ [mɪ̀ntèɾ mɪ̀mbá] num.card deux cent
Comments (0)

 

mɨswɨh mɨmba mɨmba /mɨ̀swɨ̂h mɨ̀mbá mɨ́mbá/ [mɪ̀sʏ̂h mɪ̀mbá mɪ́mbá] lct. éssouflé
Comments (0)