Search results for "mɨnâ"

ewʉm e mɨnâ /èwʉ̂m è mɨ̀nâ/ [èʋʊ̂m è mɪ̀nâ] num.card quatorze (c.4)
Comments (0)

 

ga mɨna /gá mɨ́ná/ [gá mɪ́ná] lct. à nous (incl.pl.) (c.6,6a); nos (incl.pl.) (c.6,6a)
Comments (0)

 

mɨna /mɨ́ná/ [mɪ́ná] pro.p. à nous (incl) (c.6,6a); nos (incl) (c.6,6a)
Comments (0)

 

mɨnâ /mɨ̀nâ/ [mɪ̀nâ] num.card quatre (c.4)
Comments (0)

 

mɨna boo nɔɔ /mɨ́ná bòò nɔ́ɔ́/ [mɪ́ná bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à nous (incl) (c.6,6a); à nous (incl) (c.6,6a); nos (incl) (c.6,6a) 2à lui/elle et à nous (incl) (c.6,6a); à nous (incl) (c.6,6a); nos (incl) (c.6,6a)
Comments (0)

 

mɨnter mɨnâ /mɨ̀ntèr mɨ̀nâ/ [mɪ̀ntèɾ mɪ̀nâ] lct. quatre cent
Comments (0)

 

mowʉm bu e mɨnâ /mòwʉ̂m bǔ è mɨ̀nâ/ [mòʋʊ̂m bǔ è mɪ̀nâ] num.card quatre-vingt-quinze (c.4)
Comments (0)