Search results for "man"

abasyɛb /àbásyɛ̀b/ [àbásjɛ̀b] n. 1a à la manière de Basyeb; language codé
Comments (0)

 

adoʼ /ádòʼ/ [ádòʔ] n. 1a/2a gourmand
Comments (0)

 

aman /ámàn/ [ámàn] n. 1a/2a fourche
Comments (0)

 

amana /ámàná/ [ámàná] n. 1a/2a fourche
Comments (0)

 

ampwaʼ-ede /ámpwàʼ-èdè/ [ámpʋàʔèdè] n. 1a/2a gourmand
Comments (0)

 

ancyadoʼ /áncyǎdòʼ/ [áncjǎdòʔ] n. 1a/2a gourmand
Comments (0)

 

angʉngʉl /ángʉ̂ngʉ̌l/, /ngʉ̂ngʉ̌l/ [áŋgʊ̂ŋgʊ̌lŋgʊ̂ŋgʊ̌l] n. 1a/2a gourmand
Comments (0)

 

anta /ántà/ [ántà] n. 1a suivant; à la manière de
Comments (0)

 

anya-ede /ányâ-èdè/ [áɲâèdè] n. 1a/2a celui qui mange
Comments (0)

 

babala /bàbàlà/ [bàbàlà] n. 7/8 bâton de manioc
Comments (0)

 

Baman n.prop. clan
Comments (0)

 

car /cár/ [cáɾ] id. prêt à se manifester
Comments (0)

 

dwɨnʉʉ /dwɨ́nʉ́ʉ́/ [dʏ́nʊ́:] n. 7/8 potto de Bosman (Perodicticus potto)
Comments (0)

 

ebana /èbánà/ [èbánà] inf.adv. 1en vérité; contraire aux attentes; de manière imprévisible 2oser
Comments (0)

 

ebaŋle /èbâŋlè/ [èbâŋəlè] inf. convoquer; inviter; demander la présence d'une personne; envoyer chercher
Comments (0)

 

ebi /èbì/ [èbì] inf. 1recevoir 2être manipulé
Comments (0)

 

ecwɨa e /ècwɨ́à è/ [ècʏ́à è] lct. manifester la charité envers; être bienveillant envers
Comments (0)

 

edehle /èdêhlè/ [èdêhəlè] inf. faire boire à; faire manger à
Comments (0)

 

edî /èdî/ [èdî] inf. demander
Comments (0)

 

edîila /edíìlà/ [èdî:là] inf. s'entre demander
Comments (0)

 

edɨɨ /èdɨ́ɨ̀/ [èdɪ̂:] inf. être mangeable
Comments (0)

 

edɨna /èdɨ́nà/ [èdɪ́nà] inf. manger beaucoup
Comments (0)

 

edu motie /èdû mótìé/ [èdû mótìé] lct. obéir aux commandements; appliquer les commandements
Comments (0)

 

edyɛʼle /èdyɛ̂ʼlè/ [èdjɛ̂ʔəlè] inf. manipuler avec delicatesse
Comments (0)

 

efib /èfîb/ [èfîb] inf. manquer à bénéficier de
Comments (0)