Search results for "mbɨ"

a mbɨa /á mbɨ̀à/ [á mbɪ̀à] lct. qu'est-ce qu'il est bon
Comments (0)

 

ambɨa ja /àmbɨ̀ǎ já/ [àmbɪ̀ǎ ɟá] lct. 1ne pas être en bonne état de santé; mauvaise santé 2ne pas être dans un bon état de santé; être malade
Comments (0)

 

ambɨambɨa /ámbɨ̀àmbɨ̀à/ [ámbɪ̀àmbɪ̀à] n. 1a/2a le bon
Comments (0)

 

bɨbaa bɨ embɨa /bɨ̀bàà bɨ́ émbɨ̀à/ [bɪ̀bà: bɪ́ émbɪ̀à] lct. énumération des bienfait
Comments (0)

 

diʼe mbɨmbɨa /dìʼé mbɨ̌mbɨ̀á/ [dìʔé mbɪ̌mbɪ̀á] lct. adieu
Comments (0)

 

é mbɨa lé ebee /é mbɨ̀à lé èbèè/ [é mbɪ̀à lê:bè:] lct. beau à voir; belle à voir
Comments (0)

 

ebee embɨa ó, nye /èbèè émbɨ̀à ó, nyè/ [èbè: émbɪ̀à ó, ɲè] lct. paraître bon à
Comments (0)

 

ebee mbɨmbɨa /èbèè mbɨ̂mbɨ̀à/ [èbè: mbɪ̂mbɪ̀à] lct. être agréable; de grâce; être approuvée
Comments (0)

 

ekœʼ nye mbɨmbɨa /èkœ̂ʼ nyé mbɨ́mbɨ̀á/ [èkœ̂ʔ ɲé mbɪ́mbɪ̀á] lct. 1aller bien pour lui ou elle 2réussir
Comments (0)

 

eláa bɨbaa bɨ embɨa /èláà bɨ́bàà bɨ́ émbɨ̀à/ [èlâ: bɪ́bà: bjé:mbɪ̀à] lct. dénombrer vos bienfaits
Comments (0)

 

embɨa /èmbɨ̀à/ [èmbɪ̀à] inf. être bon
Comments (0)

 

embɨa /èmbɨ̀à/ [èmbɪ̀à] n. 5/6 chose bonne
Comments (0)

 

mbɨ /mbɨ̂/ [mbɪ̂] n. 1/2 laid
Comments (0)

 

mbɨambɨa /mbɨ̀àmbɨ̀à/ [mbɪ̀àmbɪ̀à] (mpaŋ) n. 3/4 bonne (chose)
Comments (0)

 

mbɨembɨe /mbɨ̀èmbɨ́è/ [mbɪ̀èmbɪ́è] prép. opposé à
Comments (0)

 

mbɨm /mbɨ̀m/ [mbɪ̀m] n. 3/4 tuyau; canon
Comments (0)

 

mbɨmbɨa /mbɨ̌mbɨ̀á/ [mbɪ̌mbɪ̀á] adv. 1bien 2bien-portant; en bonne santé
Comments (0)

 

mbɨmbɨɨɨa /mbɨ̌mbɨ̀ɨ̀ɨ̀á/ [mbɨ̌mbɪ̀:á] adv. très, très bien
Comments (0)

 

mbɨna /mbɨ́ná/ [mbɪ́ná] n. 3/4 soulevé
Comments (0)

 

mbɨŋ /mbɨ́ŋ/ [mbɪ́ŋ] n. 3/4 gourdin
Comments (0)

 

ombɨmbɨa /òmbɨ́mbɨ̀á/ [òmbɪ́mbɪ̀á] n. 11 état de bonheur
Comments (0)