Search results for "mes"

ankamalʉn /ánkàmálʉ̌n/ [áŋkàmálʊ̌n] n. 1a/2a esp. de chenille non comestible
Comments (0)

 

bam /bâm/ [bâm] pro.p. à moi (c.2,2a); mes (c.2,2a)
Comments (0)

 

bé bʉr o tɨ /bé bʉ̀r ò tɨ̂/ [bé bʊ̀ɾ ò tɪ̂] lct. eux-mêmes (c.2,2a)
Comments (0)

 

bɛlo /bɛ̀lô/ [bɛ̀lô] n. 2 tes femmes
Comments (0)

 

bɨh bʉr o tɨ /bɨ̌h bʉ̀r ò tɨ̌/ [bɪ̌h bʊ̀ɾ ò tɪ̂] lct. nous-mêmes
Comments (0)

 

bɨka bɨ gwɨe /bɨ̀ká bɨ́ gwɨ́é/ [bɪ̀ká bɪ́ gʏ́é] lct. légumes
Comments (0)

 

bɨmpwar /bɨ̀mpwár/ [bɪ̀mpʋɔ́ɾ] adj. mêmes (c.8)
Comments (0)

 

bɨn bʉr o tɨ /bɨ̌n bʉ̀r ò tɨ̂/ [bɪ̌n bʊ̀ɾ ò tɪ̂] lct. vous-mêmes
Comments (0)

 

bɨna bɨ /bɨ̀ná bɨ́/ [bɪ̀ná bɪ́] lct. nous avons; nous sommes
Comments (0)

 

bɨna bʉr o tɨ /bɨ̀ná bʉ̀r ò tɨ̂/ [bɪ̌ná bʊ̀ɾ ò tɪ̂] lct. nous-mêmes
Comments (0)

 

bɨpɨna /bɨ̀pɨ́ná/ [bɪ̀pɪ́ná] n. 8 légumes
Comments (0)

 

bʉba /bʉ̀bá/ [bʊ̀bá] n. 2 femmes
Comments (0)

 

bʉrʉm /bʉ̀rʉ̂m/ [bʊ̀ɾʊ̂m] n. 2 hommes
Comments (0)

 

bʉrʉm e bʉrʉm /bʉ̀rʉ̂m è bʉ̀rʉ̂m/ [bʊ̀ɾʊ̂m è bʊ̀ɾʊ̂m] lct. tous hommes; seulement les hommes
Comments (0)

 

bwa bɨbuho /bwá bɨ́búhó/ [bʋá bɪ́búhó] lct. choses minimes
Comments (0)

 

byam /byâm/ [bjâm] pro.p. à moi (c.8); mes (c.8)
Comments (0)

 

byé bʉr o tɨ /byé bʉ̀r ò tɨ̂/ [bjé bʊ̀ɾ ò tɪ̀] lct. eux-mêmes (c.8)
Comments (0)

 

ebɛla /èbɛ́là/ [èbɛ́là] inf. 1espérer 2se préparer mentalement pour une éventualité quelconque
Comments (0)

 

ebi nkɛʼ /èbì nkɛ́ʼ/ [èbì ŋkɛ́ʔ] lct. recevoir la promesse
Comments (0)

 

ejwɨʼ /èjwɨ̀ʼ/ [èɟʏ̀ʔ] inf. 1se proposer 2faire une estimation; mesurer; estimer; supposer
Comments (0)

 

ejwɨʼa /èjwɨ̀ʼà/ [èɟʏ̀ʔà] inf. se faire la mesure
Comments (0)

 

eliʼe mʉr e nkɛʼ /èlíʼè mʉ̂r è nkɛ̌ʼ/ [èlíʔè mʊ̂ɾ è ŋkɛ̌ʔ] lct. faire un vœux; donner une promesse
Comments (0)

 

gʉ kwar /gʉ̀ kwár/ [gʊ̀ kʋáɾ] lct. animal domestique
Comments (0)

 

jwɨʼ /jwɨ̀ʼ/ [ɟʏ̀ʔ] 1n. 7/8 proposition 2n. 7/8 projet 3n. mesure
Comments (0)

 

maa /máà/ [mâ:] n. 6 villages natales (des femmes mariées)
Comments (0)