Search results for "mih boo nɔɔ"

mih boo nɔɔ /míh bòò nɔ́ɔ́/ [míh bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à moi (c.4); à nous (excl) (c.4); nos (excl) (c.4) 2à lui/elle et à moi (c.4); à nous (excl) (c.4); nos (excl) (c.4) 3à lui/elle et à nous (excl.) (c.4); à nous (excl) (c.4); nos (excl) (c.4) 4à eux et à nous (excl) (c.4); à nous (excl) (c.4); nos (excl) (c.4)
Comments (0)