Search results for "mina"

efœʼ nyʉl /èfœ̂ʼ nyʉ̂l/ [èfœ̂ʔ ɲʊ̂l] lct. être abominable
Comments (0)

 

ga mina /gá míná/ [gá míná] lct. à nous (incl.pl.) (c.4); nos (incl.pl.) (c.4)
Comments (0)

 

mina /míná/ [míná] pro.p. à nous (incl) (c.4); nos (incl) (c.4)
Comments (0)

 

mina boo nɔɔ /míná bòò nɔ́ɔ́/ [míná bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à nous (incl) (c.4) 2à lui/elle et à nous (incl) (c.4)
Comments (0)

 

molwaʼbe /mòlwàʼbè/ [mòlʋàʔbè] n. 6a impureté; abomination; dégout
Comments (0)

 

ngbaa le eka be nɛʼɛ /ngbáà lè èkǎ bè nɛ́ʼɛ̀/ [ŋmgbâ: lè:kǎ bè nɛ́ʔɛ̀] lct. [au point culminant du narratif]; déjà étant vers
Comments (0)

 

ngbaa /ngbáá/ [ŋmgbá:] n. quand (au point culminant)
Comments (0)

 

sa // [] 1n. 7/8 chose 2n. minables
Comments (0)