Search results for "mir"

eja /èjâ/ [èɟâ] inf. 1dormir 2rester sur
Comments (0)

 

eja dwo /èjâ ́ dwô/ [èɟâ ́ dʋô] lct. dormir
Comments (0)

 

ejʉ /èjʉ̂/ [èɟʊ̂] inf. vomir
Comments (0)

 

enyin /ènyín/ [èɲín] n. 5/6 miroir
Comments (0)

 

epaʼ /èpàʼ/ [èpàʔ] inf. admirer; estimer
Comments (0)

 

esa mɨmir mɨ eleme /èsâ mɨ́mǐr mɨ́ élèmè/ [èsâ mɪ́mǐɾ mɪ́ élèmè] lct. pratiquer la sorcellerie
Comments (0)

 

esima /èsìmá/ [èsìmá] n. 5/6 miracle
Comments (0)

 

ja // [ɟá] n. 7/8 endroit pour dormir
Comments (0)

 

mir /mǐr/ [mǐɾ] n. 3/4 médicament
Comments (0)

 

onkaa /ònkàà/ [òŋkà:] n. 11 magique; sorcellerie
Comments (0)

 

simir /sìmîr/ [sìmîɾ] n. 7/8 ciment
Comments (0)

 

syɛl bɨsa bɨ jehe /syɛ̂l bɨ̀sá bɨ́ jéhè/ [sjɛ̂l bɪ̀sá bɪ́ ɟéhè] lct. thaumaturge; faiseur de miracles
Comments (0)

 

syɛl mosima /syɛ̂l mòsìmá/ [sjɛ̂l mòsìmá] lct. opérateur des miracles; thaumaturge
Comments (0)

 

zɨzɨʼ /zɨzɨʼ/ [zɨzɨʔ] id. sans facilité à s'endormir
Comments (0)