Search results for "modile"

egba nyʉl we modile /ègbâ nyʉ̂l wé mòdìlè/ [ègbâ ɲʊ̂l ʋé mòdìlè] lct. devenir respecté par sa conduite
Comments (0)

 

mbeʼ modile /kwám mòdìlè/ [kʋám mòdìlè] (mbeʼ) lct. charge; responsabilité
Comments (0)

 

modile /mòdìlè/ [mòdìlè] n. 6a poids
Comments (0)

 

mʉma ndɨ abe e modile e /mʉ̀má ndɨ́ àbè è mòdìlè ě/ [mʊ̀má ndɪ́ àbè: mòdìlě:] lct. concubine
Comments (0)