Search results for "mofo"

egwii go mofoo /ègwíì gó mòfòò/ [ègŷ: gó mòfò:] lct. t'adjurer
Comments (0)

 

epàh é mofoo /èpàh é mòfòò/ [èpàh é mòfò:] lct. ressusciter entre les morts
Comments (0)

 

mbaa mofoo /mbàà mófòò/ [mbà: mófò:] lct. cimetière
Comments (0)

 

mofo /mòfǒ/ [mòfǒ] n. 6a cachette
Comments (0)