Search results for "monwoʼ"

efwaʼ monwoʼ /èfwâʼ mónwòʼ/ [èfʋâʔ mónʋòʔ] lct. devenir intoxiqué
Comments (0)

 

epuro monwoʼ /èpùrò mónwòʼ/ [èpùɾò mónwòʔ] lct. devenir intoxiqué
Comments (0)

 

fufwɔʼ /fúfwɔ́ʼ/ [fúfʋɔ́ʔ] n. 3/4 ivrogne
Comments (0)

 

monwoʼ /mònwòʼ/ [mònʋòʔ] n. 6a vin
Comments (0)

 

monwoʼ mo rezɛŋ /mònwòʼ mó rèzɛ̂ŋ/ [mònwòʔ mó rèzɛ̂ŋ] lct. vin
Comments (0)

 

mpur /mpùr/ [mpùɾ] n. 1 intoxication
Comments (0)

 

nunwoʼ /nùnwóʼ/ [nùnʋóʔ] n. 3/4 ivrogne
Comments (0)