Search results for "mpɨ"

akunbo e mpɨŋ /àkûnbò è mpɨ̀ŋ/ [àkûnbò è mpɪ̀ŋ] lct. innocent
Comments (0)

 

mel /mèl/ [mèl] n. 1/2 potier
Comments (0)

 

mompɨ /mòmpɨ́/ [mòmpɪ́] n. 6-10 trous
Comments (0)

 

mpɨ /mpɨ̌/ [mpɪ̌] n. 1/6 casserole
Comments (0)

 

mpɨha /mpɨ̀hà/ [mpɪ̀hà] n. 1/6 réponse
Comments (0)

 

mpɨɨ /mpɨ̀ɨ̀/ [mpɪ̀:] n. 1/2 déluge
Comments (0)

 

mpɨma /mpɨ̀mà/ [mpɪ̀mà] n. 7/8 pointes
Comments (0)

 

mpɨna /mpɨ́ná/ [mpɪ́ná] n. 7/8 legume
Comments (0)

 

mpɨna-mpɨna /mpɨ́ná-mpɨ́ná/ [mpɪ́námpɪ́ná] id. avec insistance
Comments (0)

 

mpɨŋ /mpɨ̀ŋ/ [mpɪ̀ŋ] n. 1/6 problème
Comments (0)

 

mpɨr /mpɨ̌r/ [mpɪ̌ɾ] n. 7 contestation
Comments (0)

 

mpɨʼ /pɨ́ʼ/ [pɪ́ʔ] n. 3/4 porte-monnaie
Comments (0)