Search results for "mpomo"

empomo /èmpómò/ [èmpómò] n. 5/6 travail donné à un autre à faire
Comments (0)

 

mpomo /mpómò/ [mpómò] n. 1 derrière le champs
Comments (0)

 

mʉr bɨh e nɔɔ ndɨ é l'empomo e syɛɛ egwar ɨ /mʉ̀r bɨ́h è nɔ́ɔ́ ndɨ́ é l'èmpòmò é syɛ́ɛ́ égwár ɨ́/ [mʊ̀ɾ bɪ́h è nɔ́: ndɪ́ é lèmpòmò é syɛ́: égʋáɾ ɪ́] lct. compagnon de service
Comments (0)