Search results for "mpwar"

bɨmpwar /bɨ̀mpwár/ [bɪ̀mpʋɔ́ɾ] adj. mêmes (c.8)
Comments (0)

 

ewʉm e l'ompwar /èwʉ̂m è l'òmpwár/ [èʋʊ̂m è lòmpʋáɾ] num.ord. onzième (c.11)
Comments (0)

 

ewʉm le ompwar /èwʉ̂m lè òmpwár/ [èʋʊ̂m lò:mpʋáɾ] num.card onze (c.11)
Comments (0)

 

mɨmpwar /mɨ̀mpwár/ [mɪ̀mpʋáɾ] adj. 1mêmes (c.4) 2un (c.4)
Comments (0)

 

mompwar /mòmpwár/ [mòmpʋáɾ] adj. 1mêmes (c.6,6a) 2un (c.6)
Comments (0)

 

mowʉm moba e l'ompwar /mòwʉ́m móbá è l'òmpwár/ [mòʋʊ́m móbá è lòmpwáɾ] num.card vingt-et-un (c.11)
Comments (0)

 

mpwar /mpwár/ [mpʋáɾ] adj. mêmes (c.10)
Comments (0)

 

ompwar /òmpwár/ [òmpʋáɾ] adj. mêmes (c.2,2a)
Comments (0)

 

ompwar /òmpwár/ [òmpʋár] num.card un (c.11)
Comments (0)