Search results for "njwɨʼ"

abe e njwɨʼa-nkoo /àbè è njwɨ́ʼá-nkóó/ [àbè: nɟʏ́ʔáŋkó:] lct. sans pitié
Comments (0)

 

ebe e ncwɨncwɨa e njwɨʼa-nkoo /èbè è ncwɨ́ncwɨ́à è njwɨ́ʼá-nkóó/ [èbè: ncʏ́ncʏ́à è nɟʏ́ʔáŋkó:] lct. clément et compatissant
Comments (0)

 

ejoʼo mɨnjwɨʼla /èjóʼò mɨ́njwɨ̀ʼlà/ [èɟóʔò mɪ́nɟʏ̀ʔəlà] lct. exaucer les prières
Comments (0)

 

esa mɨnjwɨʼla é l'efu /èsâ mɨ́njwɨ̀ʼlà é l'èfû/ [èsâ mɪ́nɟʏ̀ʔəlà é lèfû] lct. prier pour
Comments (0)

 

mɨnjwɨʼla /mɨ̀njwɨ̀ʼlà/ [mɪ̀nɟʏ̀ʔəlà] n. 4 prière
Comments (0)

 

njwɨʼ /njwɨ̂ʼ/ [nɟʏ̂ʔ] n. 3/4 une personne influente
Comments (0)

 

njwɨʼa molʉa /njwɨ̀ʼà mòlʉ̀á/ [nɟʏ̀ʔà mòlʊ̀á] lct. chef de corvées
Comments (0)

 

njwɨʼa-nkoo /njwɨ́ʼá-nkóó/ [nɟʏ́ʔáŋkó:] n. 3/4 miséricorde; pitié
Comments (0)

 

tomonjwɨʼ /tòmònjwɨ̀ʼ/ [tòmònɟʏ̀ʔ] n. 3/4 géant
Comments (0)