Search results for "ofo"

cʉʉʉ /cʉ̀ʉ̀ʉ̀/ [cʊ̀:] id. plongé dans l'eau en profondeur
Comments (0)

 

edime /èdímè/ [èdímè] inf. profond
Comments (0)

 

edime /èdímè/ [èdímè] n. 5/6 profondeur
Comments (0)

 

egwii go mofoo /ègwíì gó mòfòò/ [ègŷ: gó mòfò:] lct. t'adjurer
Comments (0)

 

entʉʉ /èntʉ́ʉ́/ [èntʊ́:] n. 5/6 endroit profond dans le cours d'eau
Comments (0)

 

epàh é mofoo /èpàh é mòfòò/ [èpàh é mòfò:] lct. ressusciter entre les morts
Comments (0)

 

etoʼ /ètǒʼ/ [ètǒʔ] n. 5/6 endroit profond dans un cours d'eau
Comments (0)

 

kpɛhla /kpɛ̂hlà/ [kpɛ̂hlà] id. profondément
Comments (0)

 

kwɛʼlɛ /kwɛ́ʼlɛ́/ [kʋɛ́ʔəlɛ́] id. profond
Comments (0)

 

lé eto si /lé ètô sí/ [lê:tô sí] lct. en profondeur
Comments (0)

 

mbaa mofoo /mbàà mófòò/ [mbà: mófò:] lct. cimetière
Comments (0)

 

mofo /mòfǒ/ [mòfǒ] n. 6a cachette
Comments (0)

 

ntabantaba /ntàbàntàbà/ [ntàbàntàbà] n. 7/8 très profond
Comments (0)

 

ofo /òfó/ [òfó] n. 11 amitié
Comments (0)

 

tuʼ /tûʼ/ [tûʔ] id. profond
Comments (0)