Search results for "paʼra"

epaʼra /èpàʼrà/ [èpàʔəɾà] inf. allumer
Comments (0)

 

mpaʼra /mpâʼrà/ [mpâʔəɾà] n. 1 1couple; paire 2association
Comments (0)

 

paʼra /páʼrá/ [páʔəɾá] prép. entre
Comments (0)

 

paʼra wih e bɨn /páʼrá wíh è bɨ̌n/ [páʔəɾá ʋíh è bɪ̌n] lct. entre nous et vous
Comments (0)

 

paʼraa /pàʼràà/ [pàʔəɾà:] id. aplatis
Comments (0)