Search results for "sa yoonkan"

egwɨm sa yoonkan /ègwɨ̂m sá yóònkán/ [ègʏ̂m sá jô:ŋkán] lct. convoiter
Comments (0)

 

sa yoonkan /sá yóònkán/ [sá jô:ŋkán] lct. un bien d'autrui
Comments (0)

 

ecen mih é sa yoonkan /ècèn mîh é sá yóònkán/ [ècèn mîh é sá jô:ŋkán] lct. convoiter
Comments (0)