Search results for "taa"

entaa /èntàà/ [èntà:] inf. 1traverser 2transgresser 3dompter
Comments (0)

 

entaa é pɨʼ /èntàà é pɨ̀ʼ/ [èntà: é pɪ̀ʔ] lct. être plus rusé que
Comments (0)

 

taa /táà/ [tâ:] 1n. 7/8 structure élevée 2n. séchoir
Comments (0)

 

taare /táàrè/ [tâ:ɾè] adv. 1combien de fois 2d'abord
Comments (0)

 

ntaa /ntàà/ [ntà:] n. 1/2 rat palmiste (Cricetomys emini ou Cryptomys)
Comments (0)

 

ntaama /ntáàmà/ [ntâ:mà] n. 7/8 piment
Comments (0)

 

etaare /ètáàrè/ [ètâ:ɾè] inf. commencer
Comments (0)

 

ebɨr taa mɨndwɛa /èbɨ̂r táá mɨ́ndwɛ́á/ [èbɪ̂ɾ tá: mɪ́ndɥɛ́á] lct. construire un autel
Comments (0)

 

entaa nye é nkul /èntàà nyé é nkùl/ [èntà: ɲé: ŋkùl] lct. être accablé par quelque chose
Comments (0)

 

mɨlʉ myé óntaa kʉ ɨ /mɨ̀lʉ́ myé óntà: kʉ́ ɨ́/ [mɪ̀lʊ́ mjó:ntà: kʊ́ ɪ́] lct. intérêts; profits
Comments (0)

 

kub-ntaa-zi /kúb-ntàà-zí/ [kúbntà:zí] n. juin
Comments (0)

 

etaa /ètáà/ [ètâ:] inf. payer amende
Comments (0)

 

entaa mobyɛl /èntàà móbyɛ̂l/ [èntà: móbjɛ̂l] lct. violer les tabous
Comments (0)

 

entaa njɨ /èntàǎ njɨ̀/ [èntǎ: nɟɪ̀] lct. à l'extrême
Comments (0)

 

bɨsyɛɛla ndɨ entaa motie e /bɨ̀syɛ́ɛ́lá ndɨ́ èntàà mótìé é/ [bɪ̀sjɛ́:lá ndɪ́ èntà: mótìé:] lct. injustice
Comments (0)