Search results for "voʼ"

voʼ /vòʼ/ [vòʔ] n. 1/2 éléphant (Loxodonta africanus cyclotis )
Comments (0)

 

voʼ modibe /vòʼ mòdíbé/ [vòʔ mòdíbé] lct. hippopotame (Hippopotamus amphibiis)
Comments (0)

 

movoʼ /mòvóʼ/ [mòvòʔ] 1n. 6a médisance; injures 2n. médisance
Comments (0)

 

anya-movoʼ /ányâ-mòvóʼ/ [áɲâmòvóʔ] n. 1a/2a qui aime insulter
Comments (0)