Search results for "wáa"

nkwaane /nkwààné/ [ŋkʋà:né] id. âge avancée
Comments (0)

 

etwaare /ètwààrè/ [ètʋà:ɾè] inf. danser
Comments (0)

 

wáa /wáà/ [ʋâ:] art.interr. 1quel? (c.1,3,11) 2quels? (c.10)
Comments (0)

 

elwaare /èlwáàrè/ [èlʋâ:ɾè] inf. serrer
Comments (0)

 

waa /wàá/ [ʋǎ:] def. 1ledit/ladite (c.1,3,11) 2lesdits/lesdites (c.10)
Comments (0)

 

mʉr ndɨ waa mo /mʉ̀r ndɨ́ wàá mó/ [mʊ̀ɾ ndɪ́ ʋǎ: mó] lct. celui qui appartient à
Comments (0)

 

etwaale /ètwáàlè/ [ètʋâ:lè] inf. mettre par gouttes
Comments (0)

 

etwaale /ètwáàlè/ [ètʋâ:lè] inf. gifler
Comments (0)

 

elwaare monceme /èlwáàrè móncémé/ [èlʋá:ɾè móncémé] lct. faire la mauvaise mine
Comments (0)

 

edwaabe /èdwáàbè/ [èdʋâ:bè] inf. craindre avec respect
Comments (0)

 

ebwaale /èbwáàlè/ [èbʋâ:lè] inf. guetter; traquer
Comments (0)

 

é wáa lɔb /é wáǎ lɔ̌b/ [é ʋá:̌ lɔ̌b] lct. pour quel motif?
Comments (0)