Search results for "wâ"

a vwaʼ e /á vwàʼ è/ [á vʋàʔ è] lct. quel malheur pour; quel dommage à
Comments (0)

 

abwaʼbwaʼ /ábwàʼbwàʼ/ [ábʋàʔbʋàʔ] n. 1a/2a le grand
Comments (0)

 

adwam /ádwàm/ [ádʋàm] n. 1a/2a grenouille
Comments (0)

 

akwan /ákwàn/ [ákʋàn] n. 1a/2a champ de plantains
Comments (0)

 

ampwaʼ-ede /ámpwàʼ-èdè/ [ámpʋàʔèdè] n. 1a/2a gourmand
Comments (0)

 

anwala n. 1a/2a esp. de grenouille
Comments (0)

 

anyʉkwan /ányʉ̂kwàn/ [áɲʊ̂kʋàn] n. 1a/2a abeille
Comments (0)

 

bamlwal /bámlwál/ [bámlʋál] n. 7/8 scorpion
Comments (0)

 

bɨdwan /bɨ̀dwán/ [bɪ̀dʋán] adj. nouveaux (c.8)
Comments (0)

 

bɨmpwar /bɨ̀mpwár/ [bɪ̀mpʋɔ́ɾ] adj. mêmes (c.8)
Comments (0)

 

bɨtwaʼa /bɨ̀twáʼá/ [bɪ̀tʋáʔá] adj. minces (c.8)
Comments (0)

 

bʉr o mya bʉr ngwar /bʉ̀r ó myà bʉ̂r ngwár/ [bʊ̀ɾ ó mjà bʊ̀ɾ ŋgʋáɾ] lct. gens d'une même génération
Comments (0)

 

bwa /bwá/ [bʋá] n. 2 petits; petites
Comments (0)

 

bwa bɨbuho /bwá bɨ́búhó/ [bʋá bɪ́búhó] lct. choses minimes
Comments (0)

 

bwa molu /bwá mólû/ [bʋá mólû] lct. quelques jours
Comments (0)

 

bwa o bʉba /bwá ó bʉ̀bá/ [bwɔ́: bʊ̀bá] lct. filles
Comments (0)

 

bwa o bʉrʉm /bwá ó bʉ̀rʉ̂m/ [bwɔ́: bʊ̀ɾʊ̂m] lct. garçons
Comments (0)

 

bwah /bɨ̀bwǎh/ [bɪ̀bʋǎh] n. 7/8 terre
Comments (0)

 

bwam /bwàm/ [bʋàm] n. 7/8 mâle adulte
Comments (0)

 

bwan /bwǎn/ [bʋǎn] n. 7/10 fruit du moabi
Comments (0)

 

bwan /bwân/ [bʋân] n. 2 enfants
Comments (0)

 

bwaʼbwaʼ /bwàʼbwàʼ/ [bʋàʔbʋàʔ] n. 7/8 grand
Comments (0)

 

bwaʼbwaʼ /bwàʼbwàʼ/ [bʋàʔbʋàʔ] adv. gros
Comments (0)

 

dɔnwa /dɔ́nwá/ [dɔ́nʋá] n. 5 renouvellement
Comments (0)

 

dwab /dwǎb/ [dʋǎb] n. 7/8 civette (Viverra civetta)
Comments (0)