Search results for "wâ"

mompwar /mòmpwár/ [mòmpʋáɾ] adj. 1mêmes (c.6,6a) 2un (c.6)
Comments (0)

 

dɔnwa /dɔ́nwá/ [dɔ́nʋá] n. 5 renouvellement
Comments (0)

 

tawala /táwalà/ [táʋalà] n. 1/2 serviette
Comments (0)

 

é cye e cye gwar yaa /é cyé è cyé gwár yàá/ [é cjê: cjé gʋáɾ jǎ:] lct. à ce même instant
Comments (0)

 

é jɔʼ gwar yaa /é jɔ̀ʼ gwár yàá/ [é ɟɔ̀ʔ gʋáɾ jǎ:] lct. à ce même temps
Comments (0)

 

mpwaʼ /mpwàʼ/ [mpʋàʔ] n. 1 largeur
Comments (0)

 

mpɛh mʉr kwar /mpɛ́h mʉ̂r kwár/ [mpɛ́h mʊ̂ɾ kʋáɾ] lct. autochtone du village
Comments (0)

 

mbyɛl mwan /mbyɛ̂l mwân/ [mbjɛ̂l mʋân] lct. parent
Comments (0)

 

mbyɛla mwan /mbyɛ́lá mwân/ [mbjɛ́lá mʋân] lct. enfant par naissance directe
Comments (0)

 

gʉ kwar /gʉ̀ kwár/ [gʊ̀ kʋáɾ] lct. animal domestique
Comments (0)

 

gwar /gwár/ [gʋáɾ] num.card un (c.7)
Comments (0)

 

gwar /gwár/ [gʋáɾ] adj. même (c.7)
Comments (0)

 

etwar /ètwàr/ [ètʋàɾ] inf. tremper
Comments (0)

 

etwar /ètwâr/ [ètʋâɾ] inf. 1désigner par le nom 2s'adresser à qqn
Comments (0)

 

jwɨʼ gwar e gwar yaa /jwɨ̀ʼ gwár è gwár yàá/ [ɟʏ̀ʔ gʋár e gʋár jǎ:] lct. de la même façon
Comments (0)

 

ndwam /ndwám/ [ndʋám] n. 3/4 brûle-parfum
Comments (0)

 

ndwaŋ /ndwǎŋ/ [ndʋǎŋ] n. 3/4 ravin; vallée
Comments (0)

 

mokwah /mòkwàh/ [mòkʋàh] n. 6a endroit où les branches sont touffues
Comments (0)

 

twii ngwar /twíí ngwár/ [tý: ŋgʋáɾ] lct. en accord; même point de vu
Comments (0)

 

bɨtwaʼa /bɨ̀twáʼá/ [bɪ̀tʋáʔá] adj. minces (c.8)
Comments (0)

 

a vwaʼ e /á vwàʼ è/ [á vʋàʔ è] lct. quel malheur pour; quel dommage à
Comments (0)

 

twaʼa /twáʼá/ [tʋáʔá] adj. 1mince (c.1,1a,3,7) 2minces (c.10)
Comments (0)

 

twan /twàn/ [tʋàn] n. 3/4 fil de fourmis
Comments (0)

 

kwa /kwá/ [kʋá] n. 1 chez
Comments (0)

 

kwar /kwár/ [kʋáɾ] n. 1/6 village
Comments (0)