Search results for "wan"

mbyɛl mwan /mbyɛ̂l mwân/ [mbjɛ̂l mʋân] lct. parent
Comments (0)

 

mbyɛla mwan /mbyɛ́lá mwân/ [mbjɛ́lá mʋân] lct. enfant par naissance directe
Comments (0)

 

twan /twàn/ [tʋàn] n. 3/4 fil de fourmis
Comments (0)

 

anyʉkwan /ányʉ̂kwàn/ [áɲʊ̂kʋàn] n. 1a/2a abeille
Comments (0)

 

njʉm mwan /njʉ̂m mwân/ [nɟʊ̂m mʋân] lct. gendre
Comments (0)

 

ngwan /ngwàn/ [ŋgʋàn] n. 3/4 basse partie du pied
Comments (0)

 

edwan /èdwán/ [èdʋán] n. 5/6 chose nouvelle
Comments (0)

 

edwan /èdwán/ [èdʋán] adj. neuf (c.5)
Comments (0)

 

edwanba /èdwânbà/ [èdʋânbà] inf. se rajeunir
Comments (0)

 

edwanbo /èdwánbò/ [èdʋánbò] inf. renouveler
Comments (0)

 

wan /wân/ [ʋân] n. 7/8 vin
Comments (0)

 

akwan /ákwàn/ [ákʋàn] n. 1a/2a champ de plantains
Comments (0)

 

nkwan /nkwǎn/ [ŋkʋǎn] n. 1/2 cigogne
Comments (0)

 

nkwan /nkwán/ [ŋkʋán] n. 1/6 tissue long attachée aux reins
Comments (0)

 

nkwan /nkwǎn/ [ŋkʋǎn] n. 1 pistaches
Comments (0)

 

mwan ndɨ agʉa sɔŋ ɨ /mwân ndɨ́ àgʉ́à sɔ́ŋ ɨ́/ [mʋân ndɪ́ àgʊ́à sɔ́ŋ ɪ́] lct. bâtard; enfant illégitime
Comments (0)

 

odwan /òdwán/ [òdʋán] adj. 1nouveaux (c.2,2a) 2nouveau (c.11)
Comments (0)

 

nwan /nwàn/ [nʋàn] n. 7 promenade
Comments (0)

 

nwan /nwán/ [nʋán] n. 7/8 oppression
Comments (0)

 

ntwan /ntwán/ [ntʋán] n. 1/2 esp. de plantain
Comments (0)

 

ntwan /ntwǎn/ [ntʋǎn] n. 7 borgne
Comments (0)

 

laa-nwan /làà-nwàn/ [là:nʋàn] n. 7/8 passant
Comments (0)

 

bɨdwan /bɨ̀dwán/ [bɪ̀dʋán] adj. nouveaux (c.8)
Comments (0)

 

bwan /bwân/ [bʋân] n. 2 enfants
Comments (0)

 

mwan /mwân/ [mʋân] n. 1/2 enfant (2nd Gen)
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >